Xu, Wenqin, Capital Normal University, Beijing, China